REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019
08-02-2018


HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DZIECI  DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

1.  Od 19 lutego 2018 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje     w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.

 

2.  Do 28 lutego 2018 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Po zebraniu, których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2018/2019 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

3.   Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku     o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

4.    Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018r. – weryfikacja przez komisję wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

 

5.    16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

6.    16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

7.   23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

8.   Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018r. – termin postępowania uzupełniającego.


KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W MYSLENICACH NA ROK SZKOLNY 2018/21019

 

1.    Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

2.    Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

3.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.

4.    Wniosek o przyjęciu dziecka  do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

         

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

 

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 

 1.  

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

 1.  

Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym

12

 1.  

Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę

8

 1.  

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

7

 1.  

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

3