STATUT PRZEDSZKOLA
12-10-2015Tekst jednolity
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Samorządowe Nr 5

2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

3. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

 

 

 

4. Siedziba przedszkola znajduje się w Myślenicach przy ulicy Niepodległości 50.

5. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) Aktu założycielskiego,
3) nniniejszego statutu.

6. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

8. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Myślenice.
9. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
10. Ceremoniały przedszkola:
1) spotkania świąteczne i okazjonalne;
2) uroczystości pożegnania absolwentów przedszkola.

11. Symbole przedszkola
1) logo.
Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2
1) Celem wychowania przedszkolnego jest:
2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Powyższe cele realizowane są w ramach następujących obszarów działalności edukacyjnej:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
8) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
9) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
10) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) zajęcia edukacyjne fakultatywne,
3) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu, partnerów i środków materialnych,

4) spontaniczne działania dziecka,
5) proste prace porządkowe i samoobsługowe,
6) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy,

7) zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców.
§ 3
1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla wychowanków, która jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) dziecka;
2) rodziców dziecka;
3) dyrektora przedszkola;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
1) z rodzicami dzieci,
2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
3) z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
4) placówkami doskonalenia nauczycieli,
5) z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
5. Pomoc psychologiczna - pedagogiczna udzielana jest dzieciom , które posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.

7. W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

A - zajęć rozwijających uzdolnienia
B - zajęć specjalistycznych:
- korekcyjno - kompensacyjnych
- logopedycznych
- socjoterapeutycznych
- innych zajęć o charakterze terapeutycznym
C - porad i konsultacji
8. Rodzice są informowani pisemnie o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane.

§ 4
1. W przedszkolu mogą być wprowadzane innowacje i eksperymenty pedagogiczne na zasadach i w sposób określony odrębnymi przepisami.

2. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu przedszkola.
3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole, oddział lub grupę.
4. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień wychowanka do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie O systemie oświaty.

5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.

6. Dyrektor przedszkola przekazuje bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukowa, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 5
1. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką nauczyciela wspomaganego przez pomoc nauczyciela lub pracownika obsługi, osoby dorosłej.

2. Dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia.

3. Wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola zabezpiecza nauczyciel organizując dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi (personel przedszkola lub rodzice/prawni opiekunowie), zasady organizacji wycieczek określa regulamin spacerów i wycieczek.

4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w liczbie 1:15.

5. Podczas wyjazdów autokarowych na wycieczki opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w liczbie 1: 10.

6. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywanie jakichkolwiek zabiegów lekarskich poza udzielaniem pierwszej pomocy. Ponadto:

1) w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka;

2) w przypadkach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe, z równoczesnym powiadomieniem rodziców.

7. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

2) rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczycielki, jak również zapewnić bezpieczny powrót do domu;

3) dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów po przedstawieniu dokumentu tożsamości. Upoważnienia te zawierają imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego oraz PESEL. Upoważnienie jest własnoręcznie podpisane przez rodzica - prawnego opiekuna. Upoważnienia są dostarczane przez nich osobiście do nauczycielek grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola;

4) upoważnienie do odbioru z przedszkola przez osobę nieletnią będzie respektowane tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone notarialnie;

5) nauczycielka ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa;

6) rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia;
7) żądanie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia go stosownym orzeczeniem sądowym;

8) w razie wątpliwości i w sytuacjach spornych nauczyciel winien skontaktować się z jednostką policji.
§ 6
1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, każdy rodzic (prawny opiekun) ma jednak prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Rodzicom oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmują Rodzice

3. Wariant ubezpieczenia wybierają jednomyślnym głosem rodzice na pierwszym w ciągu roku szkolnego zebraniu rodziców.

4. Opłatę za ubezpieczenie dzieci uiszczają rodzice /prawni opiekunowie/ na początku roku szkolnego / w miesiącu wrześniu/.
§ 7
1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole organizuje naukę religii. Dzieci nie biorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela. Organizację nauki religii określają odrębne przepisy.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

3. Rodzaj zajęć dodatkowych ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności: zainteresowania, potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

4. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

5. Zajęcia te odbywają się poza realizacją minimum programowego dla wychowania przedszkolnego.

6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
7. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych. Prowadzący zajęcia wpisuje tygodniowy plan zajęć, wykaz dzieci i ich frekwencję, tematy prowadzonych zajęć.
Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 8
Organami przedszkola są:
1. Dyrektor Przedszkola,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców.
§ 9
1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi powierzonymi przedszkolu.

3. Do zadań i kompetencji dyrektora przedszkola należy :
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą przedszkola, sprawowanie opieki nad dziećmi;

2) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli, w tym:
a) opracowywanie na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy;

b) organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

c) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawianie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

d) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki;

e) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;

f) obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej placówki.

g) gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy;

h) inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami oraz organem prowadzącym Przedszkole.

4) Stwarzanie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych;

5) Wypełnianie funkcji kierownika zakładu pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;

6) Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
7) Wykonywanie prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organów nadrzędnych podjętych w ramach ich kompetencji;

8) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola;
9) Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty, dotyczące:

a) skreślenia dziecka z listy jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania
przedszkolnego;

b) nadania stopniu awansu nauczyciela kontraktowego;
10) Wydawanie Uchwał i Zarządzeń;
11) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

4. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) wychowawczo - dydaktyczny poziom przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy;
6) kieruje działalnością przedszkola lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
7) sprawuje nadzór pedagogiczny, dba o jakość pracy i rozwój zawodowy nauczycieli;
8) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola ;

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

13) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

14) poinformowanie rodziców o ich zadaniach dotyczących obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 5, 6 - letniego, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w kontekście definicji niespełnienia tego obowiązku i wynikających z tego tytułu konsekwencjach.

5. Dyrektor przedszkola może, przenieść wychowanka z listy wychowanków korzystających z wyżywienia na 5 godzinny bezpłatny pobyt w przedszkolu w przypadku nie uiszczania prze rodziców opłaty za Przedszkole.

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

7. Dyrektor dokonuje oceny wszystkich pracowników samorządowych zajmujących stanowiska kierownicze i urzędnicze /zasady określa regulamin/.

8. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

9. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

10. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, pełniący funkcje zastępcy dyrektora powołany przez Organ Prowadzący.

11. Dyrektor przedszkola, jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

12. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

13. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.

14. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

15. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia według określonej procedury.
16. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

17. Dyrektor powołuje zespół w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
18. Dyrektor przedszkola, może wyznaczyć inną niż wymieniona osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

19. Dyrektor zatrudnia za zgodą organu prowadzącego dodatkowo nauczycieli specjalistów.
§ 10
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola,, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) skreślenia dziecka z listy.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) powierzenie stanowiska dyrektora wskazanego bez konkursu;
2) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
3) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
4) projekt planu finansowego przedszkola;
5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7) pracę dyrektora do dokonania jego oceny;
8) programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez dyrektora;
8. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę w sprawie:
1) wniosku dyrektora na prowadzenie w przedszkolu eksperymentu;.
2) zapraszania do udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej osób z głosem doradczym.
9. Rada Pedagogiczna formułuje wnioski w sprawie:
1) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola;
2) dokonania oceny pracy nauczyciela;
3) zbadania i dokonania oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu - jeżeli nie powołano Rady Przedszkola.

10. Rada Pedagogiczna dokonuje ustaleń w sprawie:
1) wyłonienia przedstawiciela do zespołu oceniającego celem rozpatrzenia odwołania nauczyciela od ustalonej oceny pracy;

2) wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany.
13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

14. W przypadku określonym w ust. 13, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.

17. Osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na radzie pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 11
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po 1 przedstawicielu każdego oddziału, wybranym przez ogół rodziców w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku szkolnym zebraniu oddziałowym.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad oddziałowych

4. Do Kompetencji Rady Rodziców należy:
Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli;

2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

7. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

8. Na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

9. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

§ 12
Współdziałanie organów:
1. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;

2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.

2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:

1) zebrania z ogółem rodziców i personelem pedagogicznym;
2) zapraszanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawicieli rodziców;
3) zapraszanie na spotkania Rady Rodziców dyrektora lub innego przedstawiciela rady pedagogicznej;

4) umieszczanie informacji i ogłoszeń w Kąciku dla rodziców;
5) umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz gazetce.
§ 13
1. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga Komisja Statutowa, którą powołuje Dyrektor w przypadku zaistnienia sporu. W skład Komisji wchodzą jeden przedstawiciel każdego organu:

1) organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji;
2) dyrektor przedszkola jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela;

3) komisja jest powoływana na trzy lata.
2. Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków, sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.

3. Organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.

4. Rozstrzygnięcie Komisji Statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu.
5. W razie niemożności rozstrzygnięcia konfliktu przez Komisję Statutową na terenie przedszkola, sprawę kieruje się do organu prowadzącego, jako mediatora w nie rozwiązanym sporze.

6. W sprawach pracowniczych, tak indywidualnych, jak i zbiorowych, rozwiązywanie sporów odbywać się może przy pomocy zakładowych organizacji związkowych.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 14
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
§ 15
1. Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km ,obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola , albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej ,jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
§ 16
1. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o:
1) ramowy rozkład dnia;
2) „podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych";

3) program wpisany w przedszkolny zestaw programów
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 4 lat - około 20 minut;
3) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

§ 17
1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia oraz adres ich zamieszkania. Ponadto nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) oraz adres ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka jak również adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów.

3. W dzienniku odnotowuje sie tematy przeprowadzonych zajęć a także godzinę przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. w Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

4. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola lub osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.

5. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:
1) przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
2) rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków na ich życzenie w części dotyczącej informacji o ich dziecku;

3) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą Dyrektora - w zakresie dotyczącym prowadzących badań na terenie przedszkola w obecności Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.

7. Przedszkole prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w której wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia nr pesel oraz adres zamieszkania dziecka imiona i nazwiska rodziców oraz adres ich zamieszkania.

8. Przedszkole przechowuje karty zapisu dziecka do przedszkola.
9. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
§ 18
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) czas pracy przedszkola;
4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
5) kwalifikacje nauczycieli i stopień awansu zawodowego.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Kuratorium Oświaty,

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Przedszkole czynne jest 10,0 godzin dziennie od 6.30 do 16.30. Dzienny czas pracy przedszkola w danym roku szkolnym ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców. O wszystkich zmianach organizacji pracy placówki opiekunowie są na bieżąco informowani, poprzez zamieszczanie tych informacji w kąciku dla rodziców.

7. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznaczonych jest 5 godziny dziennie w godzinach - od 8.00 -13.00.

8. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

9. Termin przerwy wakacyjnej to 1.07. - 31.08. W przypadku gdy Przedszkole nie pełni dyżuru wakacyjnego Dyrektor przedszkola do końca kwietnia podaje do wiadomości rodziców adresy przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.

10. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w wypadku:
1) zmniejszenia liczby oddziałów (zgodnie z opracowaną procedurą) w przypadku gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwy pracy w szkołach;

2) ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą;
3) dużej absencji nauczycieli.
§ 19
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Myślenice.
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w miesiącu następnym.
4. Rodzice lub opiekunowie wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 15 każdego miesiąca . Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe odsetki.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.
6. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
7. W czasie codziennej przerwy na posiłki dzieci nie korzystające z wyżywienia w przedszkolu (w ramach realizacji minimum programowego) spożywają przyniesione z domu kanapki, a pracownicy przedszkola podają do nich napoje, przygotowane z dostarczonych przez rodziców produktów.
8. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola i inne osoby , ustala organ prowadzący.
Rozdział V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 20
1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli określają odrębne przepisy.
3. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

5. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.

6. Nauczyciel zobowiązany jest wymagać od rodziców dzieci z objawami nieżytu dróg oddechowych zaświadczenia od lekarza o możliwości pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do grupy z objawami nieżytu dróg oddechowych.

8. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

9. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego realizowanego w danych oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

10. Nauczyciel planuje, prowadzi i monitoruje pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi.
11. Nauczyciel realizuje zajęcia wychowawczo - dydaktyczne uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

12. Jest odpowiedzialny za jakość pracy w szczególności poprzez:
1) w zakresie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci:
a) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej bezpieczeństwo od momentu przyjęcia do chwili przekazania dziecka rodzicom lub prawnym opiekunom;

b) zwrócenie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku i zgłoszenie Dyrektorowi lub w nagłych wypadkach bezpośrednie ingerowanie;

c) okazywanie jak najdalej idącej przezorności, zapoznanie się z ogólnymi obowiązującymi przepisami bhp;

d) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych.
2) W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb i wymagań;
b) chronienie dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

3) W zakresie pracy wychowawczej:
a) przestrzeganie prawa dziecka do poszanowania jego godności osobistej;
b) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się;
c) gruntowne poznanie dzieci i ich warunków środowiskowych;
d) stosowanie indywidualizacji pracy wychowawczej;
e) podejmowanie działań profilaktycznych, stymulujące, kompensacyjne i korektywne;
f) pobudzanie procesów rozwojowych dzieci do optymalnej aktywizacji przez wykorzystanie dziecięcej inicjatywy;

g) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

h) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

4) W zakresie pracy dydaktycznej:
a) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników;

b) podnoszenie poziomu intelektualnego dzieci poprzez ich bezpośredni kontakt z otaczającą rzeczywistością;

c) stwarzanie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci, wykazywania własnej inicjatywy w działaniu;

d) dążenie do osiągnięcia przez dzieci pełnej dojrzałości szkolnej.
13. Nauczyciel prowadzi diagnozę pedagogiczną, wyniki diagnozy przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku.

14. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, nauczyciel informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.

15. Nauczyciel uczestniczy w pracach powołanego przez Dyrektora zespołu dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

16. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia, w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie przez dzieci nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, analizy ich gotowości do podjęcia nauki w szkole.

17. Nauczyciel ma obowiązek wydać rodzicom „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" do końca kwietnia.

18. Nauczyciel zobowiązany jest wspierać każde dziecko w jego rozwoju.
19. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

20. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego opracowanego:
1) samodzielnie przez nauczyciela,
2) przez nauczyciela we współpracy z innymi nauczycielami,
3) innego autora (autorów),
4) innego autora (autorów) i zawiera zmiany dokonane przez nauczyciela.
21. Nauczyciel zwraca się z wnioskiem do dyrektora o dopuszczenie wybranego programu wychowania przedszkolnego.

22. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
23. Nauczyciel zobowiązany jest do stałego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności i dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego.

24. Nauczyciel prowadzi wymaganą przepisami dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału.
§ 21
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w przedszkolu są pracownikami lub urzędnikami samorządowymi.

3. Pracownicy i urzędnicy samorządowi zobowiązani są do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, a w przypadku jej prowadzenia, określenia jej charakter oraz pisemnej informacji o ewentualnych zmianach jej charakteru.

4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej pracownik zobowiązany jest złożyć pracodawcy w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. Nie złożenie powyższego oświadczenia w terminie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną, a podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

5. Zasady zatrudnienia pracowników i urzędników samorządowych określają odrębne przepisy. (Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1593 - tekst jednolity z późn. zm.).

6. Pracownikiem administracji w przedszkolu jest starszy intendent, intendent, samodzielny referent, referent. Stanowiska te podlegają ocenie dokonywanej przez dyrektora placówki.

7. Pracownicy obsługi to: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kucharki, konserwator, i inni według potrzeb i norm określonych przez organ prowadzący przedszkole.

8. Do zakresu zadań referenta należy w szczególności:
1) przyjmowanie odpłatności za Przedszkole;
2) wykonywanie wszystkich prac kancelaryjnych;
3) prowadzenie dokumentacji przedszkola z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych;
4) prowadzenie akt osobowych;
5) wykonywanie niektórych obowiązków kasjerskich;
6) pomoc intendentce w pracach inwentaryzacyjnych.
9. Do zakresu zadań intendentki należy w szczególności:
1) załatwiania spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

2) zaopatrywanie przedszkola w żywność i środki czystości oraz inne przedmioty i materiały w zależności od potrzeb;

3) prowadzenie magazynu żywności i środków gospodarczych;
4) prowadzenie dokumentacji magazynowej i żywieniowej, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) sporządzanie jadłospisów;
6) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych;
7) przekazywanie korespondencji przedszkola do i od adresatów;
8) prowadzenie dokumentacji związanej z HACCP;
9) wypłacanie pracownikom pensji i innych należności pieniężnych.
10. Do zakresu zadań pomocy wychowawczej nauczyciela należy w szczególności:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków;
2) pomoc nauczycielce w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi;
3) dbanie o czystość zabawek i estetykę sali zabaw;
4) opieka nad zwierzętami hodowanymi w kąciku przyrody.
11. Do zakresu zadań kucharki należy, w szczególności:
1) przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi;
2) przygotowywanie i przechowywanie, zgodnie z przepisami, próbek pokarmowych;
3) przestrzeganie zasad higieny podczas przechowywania, przygotowywania i wydawania posiłków

4) noszenie i dbałość o czystość odzieży ochronnej własnej oraz personelu pomocniczego;

5) odpowiedzialność za czystość kuchni, bloku żywieniowego;
6) organizowanie pracy w kuchni poszczególnych pracowników;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z HACCP;
8) przestrzeganie „Zasad dobrej praktyki higienicznej"
12. Do zakresu zadań pomocy kuchennej należy, w szczególności:
1) przygotowywanie i wydawanie posiłków;
2) mycie naczyń stołowych i garnków kuchennych;
3) przestrzeganie higieny podczas przygotowywania posiłków;
4) dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem;
5) noszenie odzieży ochronnej i dbanie o jej czystość,
13. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy, w szczególności:
1) utrzymywanie w czystości sali zabaw i innych pomieszczeń;
2) dbałość o czystość pościeli i ręczników dzieci;
3) rozdawanie posiłków i sprzątanie po nich;
4) rozkładanie i składanie leżaków i pościeli;
5) pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych;
6) pomoc nauczycielce w przygotowaniu pomocy i prowadzeniu zajęć z dziećmi;
7) pełnienie dyżurów w szatni.
14. Do zakresu zadań konserwatora należy, w szczególności:
1) systematyczna konserwacja, regulacja i kontrola działania pieców gazowych centralnego ogrzewania;

2) stałe czuwanie nad stanem technicznym budynku, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń znajdujących się w nim, pod kątem ich sprawności i bezpieczeństwa;

3) dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń, o których mowa w pkt 2 oraz konserwacja w miarę swoich kompetencji;

4) zgłaszanie poważnych awarii dyrektorce, nauczycielkom lub intendentce;
5) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach kotłowni i magazynach;
6) dbałość o ogród przedszkolny;
7) koszenie trawy, przycinanie żywopłotu i wszystkie prace pielęgnacyjne;
8) naprawa sprzętu i urządzeń ogrodowych.
15. Szczegółowe zakresy zadań są określone w zakresach czynności każdego pracownika.
16. Każdy pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

17. Każdy pracownik powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.

Rozdział VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 22
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku 5 lat i 6 lat ma obowiązek do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6. Niespełnianie obowiązku, rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor przedszkola może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

9. Obowiązek szkolny może być spełniany przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły za granicą, na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub programów edukacyjnych Unii Europejskiej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

10. Dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych samych zasadach co dzieci zdrowe.


Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
§ 23
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i p.poż;
4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

2. Dziecko ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy, gwarantujący wszechstronny rozwój osobowości;

2) akceptacji i poszanowania godności osobistej;
3) wyboru form odpoczynku i zabawy;
4) zdrowego żywienia;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania;
6) otrzymywania pomocy od dorosłych;
7) aktywnego kształtowania własnej osobowości;
8) zabawy i wyboru partnera zabawy;
9) odpoczynku;
10) ochrony przed wszelkimi formami przemocy.
3. Do obowiązków dziecka należy
1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;
2) uczenie się oraz przestrzeganie reguł i norm współżycia społecznego;
3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

Rozdział VIII
RODZICE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 24
1. Przedszkole współpracuje z rodzicami wychowanków.
2. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju wychowanków i opiera się na kulturze osobistej oraz takcie pedagogicznym w klimacie wzajemnego zaufania i szacunku.

3. Podstawowe formy współdziałania z rodzicami to:
1) jednolite oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola;
2) kontakty indywidualne, których częstotliwość uzależniona jest od potrzeb;
3) zajęcia otwarte 1 - 2 razy w roku;
4) stałe spotkania rodziców z nauczycielami - co najmniej raz na semestr;
5) imprezy i uroczystości z udziałem rodziców.
6) kącik informacyjny dla rodziców;
7) gazetka przedszkolna;
8) strona internetowa.
4. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
2) obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabaw;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) ochrony danych osobowych;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony Dyrektor przedszkola.

5. Rodzice zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego statutu oraz regulaminu przedszkola;
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;
3) regularnego kontaktowania się z nauczycielem, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

4) respektowania uchwał Rady Pedagogicznej;
5) terminowego uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

7) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych ( katar, kaszel) .

8) dostarczania nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego o możliwości pobytu dziecka w przedszkolu.

9) natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji.

10) udzielania bieżącej informacji na temat sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

12) ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej do końca września danego roku przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej;

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu ustnie lub pisemnie /w przypadku nieobecności trwającej powyżej 50% dni w miesiącu pisemne usprawiedliwienie/;

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć.
Rozdział IX
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 25
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznego projektu budżetowego przedszkola i przedłożenie do organu prowadzącego.

3. W opracowaniu rocznego planu budżetowego pomagają jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli. Za sporządzenie planu, o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi Dyrektor.

4. Zasady przewidziane w ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym przedszkola.

5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.

6. W ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

1) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;

2) dokonywanie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej obowiązującego planu
finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości przewidzianych;

3) terminowe rozliczenia za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu;

4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola.

7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

8. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 5 - 7 Dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.


Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: umieszczanie statutu na stronie internetowej przedszkola oraz w biurze w segregatorze z Regulaminami dostępnym dla wszystkich pracowników.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

5. Nowelizacji statutu dokonuje się z inicjatywy dyrektora lub Rady Pedagogicznej w związku ze zmianami przepisów prawa lub organizacji placówki.

6. Tekst jednolity statutu opracowuje dyrektor.
7. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.